Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, có tầm vóc tư tưởng cao đẹp và là một áng văn chính luận mẫu mực

5/5 - (1 bình chọn)

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, có tầm vóc tư tưởng cao đẹp và là một áng văn chính luận mẫu mực. Anh/chị hãy bàn luận về ý kiến trên. Giá trị của độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ càng có ý nghĩa như thế nào khi tình hình biển Đông có những diễn biến phức tạp?

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, có tầm vóc tư tưởng cao đẹp và là một áng văn chính luận mẫu mực

Hướng dẫn phân tích Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, có tầm vóc tư tưởng cao đẹp và là một áng văn chính luận mẫu mực.

a) Giá trị lịch sử to lớn

– Trong phần đầu, Hồ Chí Minh đã trình bày cơ sở pháp lí của bản Tuyên ngôn: Người đã từ chân lí về quyền tự do của con người ở bảnTuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 để phát triển thành quyền tự do của các dân tộc.

– Phần tiếp theo, Hồ Chí Minh nêu những cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn: tác giả đã vạch trần bộ mặt tàn bạo của thực dân Pháp với những tội ác cả về chính trị và kinh tế; đã chỉ ra sự chính nghĩa, nhân đạo của Việt Minh (đại diện của nhân dân Việt Nam) là chù nhân chân chính của nước Việt Nam

b) Tầm vóc tư tưởng cao đẹp

– Phần kết là lời tuyên cáo với các nội dung: tuyên bố thoát li và xoá bỏ mọi hiệp ước với Pháp: tuyên bố với toàn thể thế giới về độc lập và tự do của Việt Nam.

– Khẳng định sự quyết tâm của toàn thể dân tộc trong việc bảo vệ quyền tự do độc lập ẩy.

c) Tác phẩm là một mẫu mực của văn chính luận bời:

– Được trình bày theo một hệ thống lập luận chặt chẽ logic với cấu trúc ba phần (Quyền bình đẳng của mỗi người, mỗi dân tộc. Tội ác của thực dân Pháp, quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Tuyên bố độc lập và kêu gọi nhân dân ta giữ vững nền độc lập đó).

– Có hệ thống luận chứng toàn diện, xác thực.

– Lời văn ngắn gọn, khúc chiết, trong sáng, giàu tính thuyết phục.

– Giọng văn đa thanh phù hợp với nội dung chính luận ở từng phần của bài Tuyên ngôn.

Nguồn: vanhay.net

Thảo luận cho bài: Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, có tầm vóc tư tưởng cao đẹp và là một áng văn chính luận mẫu mực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *