Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Thốnkê kết quả học tập trong tuần của em theo các yêu cầu sau : điểm từ 0 đến 4: điểm từ 5 đến 6: điểm từ 7 đến 8; đim từ 9 đến 10.

Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

BÀI LÀM

Điểm trong tuần của em, tổ 2 :

Số điểm từ 0 đến 4 : không có.

Số điểm từ 5 đến 6 : 2

Số điểm từ 7 đến 8 : 4

Số điểm từ 9 đến 10 : 6

Tổng kết

Số điểm giỏi : 6

Số điểm khá : 4

Số điểm trung bình : 2

Số điểm kém : 0

Kết quả học tập trong tuần của em xếp loại khá giỏi.

Thảo luận cho bài: Thống kê kết quả học tập trong tuần của em