Biên bản cuộc họp giúp bạn luyện chữ viết

Trò Hoàng hoàn toàn không biết sử dụng dấu câu. Bạn ấy đặt dấu câu không đúng vị trí, khiến câu văn không có nghĩa hoặc nghĩa câu văn không đúng và rõ ràng. Chúng ta hày tìm cách...