Cây lớn một ôm, khởi sinh từ một cái mầm nhỏ

Cây lớn một ôm, khởi sinh từ một cái mầm nhỏ, đài cao chín tầng, khởi đầu từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân. Tham khảo một số ý cụ thể sau:...