Phát hiện các lỗi và chữa lại trong đoạn văn Vợ nhặt

Phát hiện các lỗi trong đoạn văn sau và chữa lại:

Nhân vật Chàng trong chuyện Vợ nhặt là một anh trung niên. Ngèo khổ, thô kệch làm ngề kéo xe mặc nhiên nhặt được vợ một cách dễ giàng, nhanh chóng. Ở ngay dữa đường dữa chợ, nhờ mấy bát bánh đúc. Chàng lấy vợ trong một tình huống eo le, vui buồn lẫn lộn. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, cái chết gần gũi.

Phát hiện các lỗi và chữa lại trong đoạn văn Vợ nhặt

Trả Lời

Đoạn văn mắc các lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp, cách tổ chức đoạn văn.

–   Lỗi về chính tả:

  • Nhầm lẫn giữa tr và ch, Tràng viết thành Chàng.
  • Nhầm lẫn giữa gi và d, dễ dàng viết thành giễ giàng, giữa đường giữa chợ viết thành dữa đường dữa chợ (cần chữa lại).
  • Nghề thì viết thành ngề, nghèo thì viết thành ngèo (cần chữa lại).
  • Vợ nhặt là tên tác phẩm, phải viết hoa chữ đầu, không được viết vợ nhặt.

–   Lỗi về từ ngữ:

  • Tác phẩm thì phải gọi là truyện chứ không thể là chuyện.
  • Mặc nhiên phải chữa thành đột nhiên (nói về sự bất ngờ trong tình huống “nhặt” vợ của Tràng).
  • Gần gũi phải chữa thành gần kề.

–   Lỗi ngữ pháp:

Đoạn văn trên chấm câu không đúng vị trí, khiến cho câu bị sai ngữ pháp.

Cần chữa lại như sau:

Nhân vật Tràng trong truyện Vợ nhặt là một anh nông dân nghèo khổ, thô kệch, làm nghề kéo xe đột nhiên nhặt được vợ một cách dễ dàng, nhanh chóng ở ngay giữa đường giữa chợ, nhờ mấy bát bánh đúc. Tràng lấy vợ trong một tình huống eo le, vui buồn lẫn lộn, trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, cái chết gần kề.

Thảo luận cho bài: Phát hiện các lỗi và chữa lại trong đoạn văn Vợ nhặt