Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Thống kê kết quả học tập trong tuần của em theo các yêu cầu sau : điểm từ 0 đến 4: điểm từ 5 đến 6: điểm từ 7 đến 8; điểm từ 9 đến 10. BÀI LÀM Điểm trong tuần của em, tổ...

Biên bản cuộc họp giúp bạn luyện chữ viết

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Trò Hoàng hoàn toàn không biết sử dụng dấu câu. Bạn ấy đặt dấu câu không đúng vị trí, khiến câu văn không có nghĩa hoặc nghĩa câu văn không đúng...
TOP