Bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002

Dựa vào các số liệu dưới đây em hãy lập bảnthốnkê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002:

a)  Năm học 1998 – 1999

–     Số trường                                                       :           13.076

–     Số Phòng học                                                :           199.310

–     Số học sinh                                                    :           10.250.214

–     Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người                    :           16,1 %

b) Năm học 1999 2000

–     Số trường                                                       :           13.387

–     Số Phòng học                                                :           206.849

–     Số học sinh                                                    :           10.063.025

–     Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người                    :           16,4%

c) Năm học 2000 – 2001

–     Số trường                                                       :           13.738

–     Số Phòng học                                                :           212.419

–     Số học sinh                                                    :           9.751.413

–     Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người                    :           16,9%

d) Năm học 2001 – 2002

–     Số trường                                                       : 13.891

–     Số Phònghọc                                                : 216.392

–     Số học sinh                                                    : 9.311.010

–     Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người                   : 17,5%

Bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 - 1999 đến năm học 2001 -2002

(Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BÀI LÀM

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Năm

học

Số

trường

Số

phòng học

Số học sinh

Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người

1998 – 1999

13.076

199.310

10.250.214

16,1%

1999 – 2000

13.387

206.849

10.063.025

16,4%

2000 – 2001

13.783

212.419

9.751.413

16,9%

2001 – 2002

13.897

216.392

9.311.010

17,5%

Thảo luận cho bài: Bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002